El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

 Termini d'inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2017

Més informació a proves de juny 2017

Requisits:

  1. Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova i haver superat el 2n d'ESO (o nivell equivalent).
  2. No poden presentar-s’hi les persones que ja disposen d’una certificació d’EOI del mateix idioma i nivell.
  3. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del primer semestre) del curs 2016-2017 i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma.
  4. El personal d'una EOI (docent o no docent) no pot presentar-se a les proves lliures a la mateixa EOI on presta els seus serveis.
  5. El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l’idioma que imparteix a l'EOI.
  6. Un mateix aspirant no pot inscriure’s a més d’una prova de certificació d’un mateix idioma en la mateixa convocatòria.

Més informació

Go to top