• NIVELL BÀSIC A2: A partir del 3 de juliol

  • NIVELL INTERMEDI B1: A partir del 3 de juliol

  • NIVELL INTERMEDI B2: A partir de la 2a quinzena de setembre.En el moment de fer la sol·licitud haureu de portar una còpia del DNI, i una còpia del carnet de família nombrosa o monoparental o tarjeta de discapacitat, si escau.

***Cal presentar el DNI per recollir el certificat.

***Per recollir el títol d'Intermedi B2 és imprescindible portar el "Resguard de sol.licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa".

En cas que no pugueu venir personalment, podeu autoritzar a una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent:

 Autorització recollida de certificats
Fotocòpia del DNI d'ambdues persones