qualitatAquestes entitats et garanteixen el compliment de la qualitat en l’ensenyament d’idiomes.

 • Alliance Française
 • ESADE Idiomes
 • Escola d’Idiomes de la Universitat de Vic
 • Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya
 • Institut Britànic Barcelona, British Council Barcelona
 • Institut Français Barcelona
 • Institut d’Estudis Nordamericans
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la Universitat Pompeu Fabra
 • Servei d’Idiomes de la Universitat Internacional de Catalunya
 • Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona
 • Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili
 • UAB Idiomes, Universitat Autònoma de Barcelona.

Decàleg per a la formació de qualitat en idiomes

1. Programació. La formació segueix una progressió per nivells clarament identificats, per a cadascun dels quals es defineixen, de manera explícita i clara, objectius i continguts, en forma de programes als quals l’alumnat té accés abans de la seva inscripció a un curs. Així mateix, s’informa de la correspondència d’aquesta escala de nivells amb la que defineix el Comitè d’Educació del Consell d’Europa en el seu document Un marc europeu comú de referència per a llengües.

2. Metodologia i plantejaments didàctics. L’activitat formativa està orientada a cobrir necessitats comunicatives i d’ús de l’idioma dels nostres aprenents, en les quatre destreses lingüístiques bàsiques (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral i comprensió lectora). En la programació que el centre posa a disposició de l’alumnat es fa constar de manera explícita quina metodologia i quina pràctica didàctica s’utilitza per a assolir aquest objectiu.

3. Avaluació. El progrés de l’alumnat i l’assoliment dels objectius definits per a cada nivell són avaluats mitjançant sistemes fiables i vàlids, basats en tècniques contrastades d’avaluació.

4. Certificació. La superació de nivells reconeguts de domini d’idiomes serà acreditada mitjançant una certificació pròpia, avalada i expedida per una institució oficial. Aquesta certificació és reconeguda pel Consell Interuniversitari de Catalunya a efectes d’acreditar el nivell de domini d’una tercera llengua establert com a requisit per a obtenir una titulació universitària.

5. Activitat lectiva. En la informació sobre cada curs en què es desenvolupa l’activitat lectiva, es fa constar, de manera clara i inequívoca: les dates d’inici i finalització del curs, el nombre d’hores de classe presencial, el nombre de classes setmanals, el nombre d’hores dedicades a altres activitats complementàries, el nombre màxim d’alumnes per grup, els mecanismes d’avaluació contínua i els requisits sobre assistència a classe.

6. Organització docent. El centre compta amb una organització docent, de la qual s’informa a l’alumnat, tot identificant el professorat titular de cada curs, les persones amb responsabilitat acadèmica, el sistema intern de coordinació i els canals de relació entre l’alumnat i els òrgans acadèmics.

7. Qualificació del professorat. Al professorat del centre se li exigeix una qualificació que garanteixi, a més d’una total competència en la llengua que hagi d’ensenyar, estar en possessió d’una titulació universitària que el capaciti per a l’ensenyament de llengües estrangeres, una formació específica en el camp de la didàctica i una experiència suficient en l’ensenyament d’idiomes.

8. Sistemes d’avaluació de la pràctica docent. La pràctica docent del professorat i l’activitat acadèmica del centre en conjunt són avaluades mitjançant mecanismes que permetin proporcionar dades fiables i objectives sobre el grau de satisfacció de l’alumnat i sobre el seu rendiment efectiu. A aquest efecte, el centre posa a disposició de qualsevol persona interessada informació sobre:

• Resultats d’enquestes de satisfacció.
• Mitjanes d’assistència a classe.
• Grau de fidelització de l’alumnat.
• Percentatges d’èxit o fracàs en la superació dels nivells d’aprenentatge.

9. Procés d’inscripció i matrícula. En la informació que es fa pública sobre el procés d’inscripció i matrícula, es detalla de manera veraç, suficient i transparent:

• Quins són els requisits d’acceptació d’alumnat.
• Com és el procediment d’inscripció.
• Quins són els preus per cada curs o per cada període lectiu.
• Quines condicions, drets i obligacions impliquen l’acte de matriculació.
• Quines condicions estan previstes per a la rescissió o anul·lació de matrícula.
• Quines contraprestacions estan incloses en la matrícula (hores de classe, accés a altres recursos, exàmens i proves, tutories, etc.)
• Quins mecanismes de reclamació estan establerts.

10. Condicions de les instal·lacions. El centre compta amb espais i instal·lacions adequats per a la pràctica docent. En la informació que es dóna a l’alumnat abans de matricular-se, s’hi fa constar les característiques de les aules, el seu equipament i la possibilitat d’accedir a recursos complementaris (centres d’autoaprenentatge, aula multimèdia, biblioteca, sales de lectura etc.).

 

Els nostres 10 compromisos de qualitat

1. Programació d’acord amb les directrius del Consell d’Europa.

2. Metodologia comunicativa.

3. Avaluació fiable, vàlida i objectiva.

4. Certificació reconeguda pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

5. Activitat lectiva sota controls rigorosos de qualitat.

6. Organització acadèmica mitjançant equips docents i òrgans de coordinació.

7. Professorat amb titulació universitària i formació específica.

8. Avaluació interna del grau de satisfacció dels usuaris.

9. Informació veraç, transparent i suficient sobre el procés i les condicions d’inscripció i matrícula.

10. Espais i instal·lacions adequats per a la pràctica docent.