idiomesQuè són les escoles oficials d'idiomes?

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Els nostres centres també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

 

Els ensenyaments d'idiomes a les EOI

Pel que fa als continguts curriculars de les EOI, a Catalunya aquests es regulen al Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de regim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).


Pel que fa a la certificació oficial i lliure de nivell intermedi i nivell avançat, cal fer referència a l’ ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, pel qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de regim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318 de 13.02.2009).

El pla d'estudis de les escoles oficials d'idiomes

El pla d'estudis s'estructura en tres nivells:

Nivell bàsic

1r i 2n curs

Nivell intermedi

3r curs

Nivell avançat

4rt i 5è curs

També s'imparteixen cursos oficials corresponents al nivell C1 (6è curs) del MERC (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

En el cas d'idiomes com àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès la durada dels tres nivells és superior a 5 anys.

El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.

 Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

  • Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.
Go to top