TAXES i PREUS PÚBLICS 2023-2024 money_3

 

TAXES: EDU/80/2020,modificada per la Llei 2/2023), d'16 de març.

PREUS PÚBLICS: ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig.   

Preus oficials  

 

 PREUS PÚBLICS pels cursos oficials de nivell bàsic A1, A2 i C1(Ordre EDU/114/2021)

 MATRÍCULES

Curs 2023-2024

1a Matrícula

2a Matrícula

3a Matrícula

Matrícula ordinària

275€ + *accés a plataforma i materials 30€= 305€

357,50€ + *accés a plataforma i materials 39€= 396,50€

495€ + *accés a plataforma i materials 54€= 549€

Matrícula ordinària amb bonificació del 50% 

137,50€ + *accés a plataforma i materials 15€152,50€

178,75€ + *accés a plataforma i materials 19,50€ = 198,25€

247,50€ + *accés a plataforma i materials 27€= 274,50€

Matrícula ordinària amb exempció

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

 Preu Públic obligatori: d'accés a la plataforma i materials didàctics. És obligatòri i està subjecte a les bonificacions i/o exempcions dels preus públiccs - Ordre EDU/114/2021 

Bonificacions i exepcions de taxes. Clicar aquí

TAXES pels cursos oficials de nivell intermedi B1 i intermedi B2 (B2.1 i B2.2) (Ordre EDU/80/2020,modificada per la Llei 2/2023)

 

MATRÍCULES

Curs 2023-2024

1a Matrícula

2a Matrícula

3a Matrícula

Matrícula ordinària

297,60€ + *accés a plataforma i materials 30€= 327,60€

386,90€ + *accés a plataforma i materials 39€= 425,90€

535,70€ + *accés a plataforma i materials 54€= 589,70€

Matrícula ordinària amb bonificació del 50% 

148,80€ + *accés a plataforma i materials 15€ = 163,80€

193,45€ + *accés a plataforma i materials 19,50€ = 212,95€

267,85€ + *accés a plataforma i materials 27€= 294,85€

Matrícula ordinària amb exempció

0€+ *accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+ *accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+ *accés a plataforma i materials 0€= 0€

Preu Públic obligatori: d'accés a la plataforma i materials didàctics. És obligatòri i està subjecte a les bonificacions i/o exempcions dels preus públiccs - Ordre EDU/80/2020,modificada per la Llei 2/2023)

Bonificacions i exepcions de taxes. Clicar aquí

 

 

Accés a la plataforma i materials didàctics

El preu dels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idomes és de 30,00 euros per als cursos ordinaris i 15 euros per als flexibilitzats. Aquest preu està subjecte a les bonificacions i exempcions i també a les penalitzacions per repetició. Aquests preus no inclouen els llibres de text  i de lectura que es puguin utilitzar durant el curs. Ordre EDU/114/2021, de 25 de maig. El pagament dels serveis d'acceés a la plataforma i materials didàctics s'ha de fer efectiu en el moment de formalitzar la matrícula.

MOLT IMPORTANT: Fer efectiva la matrícula implica acceptar la normativa de l'escola.

 

INFORMACIÓ ADICIONAL GENCAT

 

RETORN DE TAXES

L'EOI no pot reintegrar l'import de la matrícula sota cap concepte, això correspon al Servei de Pressupostos i Gestió Finacera del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Encara que els alumnes poden presentar sol·licitud de retorn de taxes en qualsevol moment pel motiu que sigui, els suposits i terminis pels quals es poden retornar les taxes de matrícula a les EOI estan fixats al Document per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes per a cada curs escolar. Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que 'indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s'assenaylen:

  1. Renúncia a la matrícula ofical, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o presu públics es produeixin fins al 10 d'octubre de 2023, tant en els cursos extensius com en els flexibilitzats anuals.
  2. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell C1 quan la renúnica i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.
  3. Pagaments duplicats o per import superior. 
  4. No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matriculació, per l'import corresponent. No prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis  en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  5. En cas de fer trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

La sol·licitud de la devolució de les taxes  i els preus públics gestionats pel Departament d'Educació, es farà a la web de Tràmits GENCAT. Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar la devolució de les següents taxes i preus públics:

Taxa de matrícula en els nivells B1 i B2 de les EOIs

Preu públic de matrícula en els nivells A1, A2, C1 i C2 de les EOIs

Els alumnes que desitgin sol·licitar la devolució, hauran d'accedir a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts des d'on hauran d'omplir el formulari de sol·licitud  i enviar-ho directament al Servei de Gestió Pressupostària per la seva tramitació. Cal que tingueu en compte que les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst en les instuccions del curs acadèmic han d'anar acompanyades del corresponent full de renúncia signat per l'alumne i registrat (amb data i segell) per l'EOI

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l'exculsió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l'alumne.