consellConsell escolar

INFORMACIÓ SOBRE EL CONSELL ESCOLAR

1) FUNCIONAMENT

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol.licita almenys un terç dels seus membres. A més, i també preceptivament, es fa una reunió a l'inici del curs i una al final.

Es procura que les decisions del consell escolar es preguin per consens. Si no és possible arribar a un acord es determina la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada.

La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries és tramesa pel director, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i, si s'escau, d'aprovació.


2) COMPOSICIÓ

Seguint la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 (BOE 106 de 4-5-2006), específicament el capítol III, article 126, la composició del consell escolar és:

MEMBRES NO ELECTES:

Directora: Ana Maria Nieto
Secretària (amb veu però sense vot): Olga Buj
Representant de l'Ajuntament: Júlia Gómez Mesonero

MEMBRES ELECTES:

           3 Professors
               Alexia Pedrerol Sánchez

               Javier Gimeno Nadal

               Maria Teresa Gracía Tejedor 

               

4 Alumnes

                Judit López Palma

                Jordi Bossi Roviralta

                 Ruben Ciriano Recasens

                 Miquel Escoda Lafaja

 

             1 Membre del personal d'administració i serveis: Cristina Sánchez

 

 

Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat normal del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del Consell Escolar, se'l pot convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent.

3) FUNCIONS

El Consell Escolar del centre és un òrgan de participació de la comunitat escolar en el control i gestió dels centres de règim especial.

Segons la Llei Orgànica d’Educació,2/2006 BOE 106 del 4-5-2006, article 127, son competències del consell escolar:

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei.

b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

d) Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.

e) Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableixen aquesta Llei i les disposicions que la despleguin.

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes.

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.

i) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.

l) Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa.


4) DURACIÓ DE LES CANDIDATURES

Segons el decret 317/2004 del 22 de juny [DOGC 4161 –25.06.2004], la condició de membre electe del consell Escolar del centre s'adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del sector d'alumnes i pares d'alumnes, sens perjudici que es cobreixin d'immediat les vacants que es produeixin. En aquest darrer supòsit la condició de membre electe s'estendrà fins a la data de finalització prevista pel mandat del membre substituït. El Consell Escolar del centre, seguint allò que estableix per aquest supòsit el Reglament de Règim Intern del centre, regula el procediment de substitució.

5) PROCÉS ELECTORAL

 

CALENDARI D’ACTUACIONS

A partir del 30 d'octubre

El/la director/a convoca les eleccions (dies, hores de votació i lloc).

Publicació del cens electoral  provisional de cada sector.

A partir del 14 de novembre Reclamacions al cens electoral.
8 de novembre Sorteig públic per a l’elecció d’alumnes que han de formar part de les meses electorals.
8 de novembre Constitució de les meses electorals.
Del 3 al 13 de novembre Presentació de candidatures (omplint sol·licitud que es troba a secretaria).
14 de novembre Publicació de candidatures.
20 i 21 de novembre VOTACIONS sector alumnat

                              De les 18:15 a les 18:45 al hall de l’escola

               Animeu-vos a votar !!!

19 de                   Constitució del  consell escolar.

    desembre